Ochrana pred požiarmi

Naša ponuka v oblasti OPP

školenia OPP, vypracovanie dokumentácie, preventívna protipož. prehliadka a zápisy do požiarnej knihy, cvičný poži…

Bezpečnosť práce

Naša ponuka v oblasti BOZP

školenia BOZP, identifikácia ohrození a nebezpečenstiev, posúdenie rizík, pridelenie potrebných OOPP, bezpečnostné …
Rotator image
Rotator image

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc? Volaj číslo 112!

Tieseň je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci. 

Legislatítva OPP, BOZP a CO

V tejto sekcii pre orientáciu návštevníka našej stránky uvádzame najčastejšie používané legislatívne predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti civilnej ochrany.

Oblasť ochrany pred požiarmi je legislatívne zabezpečená predovšetkým týmito predpismi v platnom znení: