Si v tiesni? Potrebuješ pomoc? Volaj číslo 112!

Tieseň je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci. 

Ak ste tiesni, volajte európske číslo tiesňového volania 112, alebo iné tiesňové čísla!

 • 112: jednotné európske číslo tiesňového volania
 • 150: Hasičský záchranný zbor/v Bratislave Hasičský za záchranný útvar
 • 155: záchranná zdravotná služba
 • 158: Policajný zbor SR

Ďalšie dôležité čísla:

 • 159: Mestská (obecná) polícia
 • 18 300: Horská záchranná služba
 • 18 155: vrtuľníková záchranná zdravotná služba
 • 046/542 16 97: banská záchranná služba

Využívajte tieto čísla, len ak naozaj potrebujete pomoc! Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:

 • Čo sa stalo? (aby bolo možné vyslať adekvátnu pomoc)
 • Kde sa to stalo? (pre ľahké nájdenie miesta, kde sa nachádza postihnutý, či hlásená udalosť)
 • Informácie o postihnutých
 • Informácie o volajúcom (meno, spätný kontakt, iné)
 • Poskytnite ďalšie informácie podľa otázok operátora

Kto patrí do integrovaného záchranného systému (IZS)?

 • koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a
 • operátori tiesňovej linky 112

a okrem toho:

A. Základné záchranné zložky IZS

 • Hasičský a záchranný zbor (v Bratislave Hasičský za záchranný útvar),
 • poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby
 • kontrolné chemické laboratóriá CO,
 • Horská záchranná služba
 • Banská záchranná služba.

B. Ostatné záchranné zložky IZS

 • Ozbrojené sily SR,
 • obecné (mestské) hasičské zbory
 • závodné hasičské útvary,
 • závodné hasičské zbory,
 • pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov,
 • jednotky civilnej ochrany,
 • obecná (mestská) polícia,
 • Slovenský Červený kríž,
 • iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci v tiesni.

C. Útvary policajného zboru