Ochrana pred požiarmi

 • školenia OPP,
 • vypracovanie dokumentácie,
 • preventívna protipož. prehliadka a zápisy do požiarnej knihy,
 • cvičný požiarny poplach,
 • poradenstvo …(podrobnejšie pozrite nižšie)

Zabezpečujeme činnosť:

 • technika požiarnej ochrany (TPO) a
 • preventivára obce

osobami s odbornou spôsobilosťou pre oblasť:

 • Bratislava a okolie,
 • Západoslovenský kraj a
 • pre celé Slovensko v prípade sieťovej firmy alebo po dohode.

1. Činnosť technika požiarnej ochrany (TPO)

vykonávame plne v rozsahu vyžadovanom platnou legislatívou:

 • komplexne dodávateľským spôsobom na základe zmluvy
 • dielčie činnosti na objednávku podľa konkrétnych požiadaviek klienta.

Klientom doporučujeme predovšetkým ucelené riešenie ochrany pred požiarmi dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy, pretože takto vieme docieliť komplexné riešenie bezpečnosti v oblasti OPP v súlade s legislatívnymi predpismi. Súčasťou takejto spolupráce je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a pružné prispôsobovanie celého systému zabezpečenia ochrany pred požiarmi (OPP, PO) týmto zmenám.

Technik požiarnej ochrany (TPO) vykonáva v rámci svojich povinností tieto činnosti:

Vzdelávanie v rozsahu:

 • Vstupné školenia zamestnancov
 • Vstupné školenia vedúcich zamestnancov
 • Opakované školenia zamestnancov (Periodické školenia zamestnancov)
 • Opakované školenia vedúcich zamestnancov (Periodické školenia vedúcich zamestnancov)
 • Školenia zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase s overením vedomostí
 • Školenia osôb, ktoré sa s vedomím organizácie zdržiavajú v jej priestoroch a objektoch
 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
 • Odborná príprava asistenčnej protipožiarnej hliadky
 • Cvičný požiarny poplach

Vyhotovenie dokumentácie ochrany pred požiarmi:

 • Požiarna identifikačná karta
 • Požiarne poplachové smernice
 • Grafický požiarny evakuačný plán
 • Písomný požiarny evakuačný plán
 • Požiarny poriadok

Aktualizácia dokumentácie:

 • Aktualizácia dokumentácie OPP vyrobenej našou spoločnosťou (minimálne raz za 12 mesiacov v zmysle platnej legislatívy)
 • Aktualizácia a doplnenie dokumentácie OPP vyrobenej inou spoločnosťou

Ďalšie činnosti:

 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Spolupráca pri určovaní potrebného počtu ohlasovní požiarov
 • Zápisy do požiarnej knihy v zmysle platnej legislatívy
 • Označenie priestoru bezpečnostným a protipožiarnym značením (piktogramami)
 • Poradenstvo
 • Účasť pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru
 • Spolupráca s orgánmi štátnej správy, s orgánmi prevencie a dozoru
 • atď…

2. Činnosť preventivára obce

spočíva v plnení týchto legislatívou vyžadovaných povinností:

 • Organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci
 • Školenie kontrolných skupín obce
 • Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, okrem dokumentácie hasičskej jednotky
 • Vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci