Dokumentácia ochrany pred požiarmi

(1) Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí

 1. požiarna identifikačná karta,
 2. požiarny poriadok pracoviska,
 3. požiarne poplachové smernice,
 4. požiarny evakuačný plán,
 5. požiarna kniha,
 6. analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
 7. doklady o kontrole požiarnotechnických požiarnych zariadení a požiarnych vodovodov podľa osobitného predpisu,doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov,
 8. údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
 9. dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 10. dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
 11. riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
 12. dokumentácia o požiarnobez­pečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 13. ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

(2) Dokumentácia ochrany pred požiarmi sa vedie v písomnej forme.