Kategória: Články

Dokumentácia ochrany pred požiarmi

(1) Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí

  1. požiarna identifikačná karta,
  2. požiarny poriadok pracoviska,
  3. požiarne poplachové smernice,
  4. požiarny evakuačný plán,
  5. požiarna kniha,
  6. analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
  7. doklady ...

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta

(1) Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

(2) Požiarna identifikačná karta obsahuje

  1. obchodné ...

Požiarny evakuačný plán

Dodržiavanie zásad BOZP a ochrany pred požiarmi